Wyprawka szkolna

Informacja dotycząca Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2023/2024.

Do kogo kierowana jest pomoc?

W roku szkolnym 2023/2024 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych i/lub materiałów ćwiczeniowych jest udzielana uczniom:

– słabowidzącym,
– niesłyszącym,
– słabosłyszącym,
– z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,
– z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
– z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
– z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej;

1)      posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Jak ubiegać się o pomoc ?

Aby otrzymać pomoc należy złożyć w sekretariacie wniosek do dyrektora szkoły.
Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zwrotu kosztu podręczników dokona dyrektor szkoły po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy.

Dowodem zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych jest faktura VAT (wystawiona imiennie), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych, ćwiczeniowych. W przypadku złożenia oświadczenia, należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025.

Wnioski można pobrać w sekretariacie szkoły, ze strony internetowej szkoły lub u pedagoga szkolnego.

Wniosek do pobrania

Termin składania wniosków upływa 22 września 2023 r.

Dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla jednego ucznia wynosi do 445 zł

Miejsce składania wniosków: sekretariat szkoły

Dodatkowych informacji udziela pedagog szkolny.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023–2025

Pismo w sprawie realizacji programu udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych

Załącznik do uchwały nr 74/2023 Rady Ministrów z dnia 19 maja 2023 r.

Scroll to Top
Skip to content