RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Klauzula informacyjna RODO
w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym nr I im. Mikołaja Kopernika
w Opolu

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str.1 z późn. zm.) [dalej: RODO] informujemy, że:

I. Administrator danych.

Administratorem Pani/Pana danych  osobowych jest Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I im. Mikołaja Kopernika w Opolu, ul. Licealna 3, 45-714 Opole (dalej: Administrator).

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

a) listownie: Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I im. Mikołaja Kopernika w Opolu, Licealna 3, 45-714 Opole;

b) poprzez adres e-mail: sekretariat@lo1.opole.pl;

c) telefonicznie: (77) 474 29 44.

II. Inspektor ochrony danych.

 Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

a) adres poczty elektronicznej: iod@lo1.opole.pl;

b) pisemnie na adres siedziby Administratora.

III. Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna.

 1. Pani/Pana dane przetwarzane będą w związku z realizacją przez Szkołę zadań publicznych, wynikających wprost z przepisu prawa, lub realizowanych w interesie publicznym, lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, oraz określonych zadaniami statutowymi Szkoły (tj. art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO oraz art. 9 ust. g RODO).
 2. Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pan/Pani jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy (tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 3. Mogą również wystąpić przypadki w których zostanie Pan/Pani poproszony/a o wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych lub danych osobowych Pani/Pana dziecka w określonym celu i zakresie (art. 6 ust. 1 lit a i/lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

IV. Odbiorcy danych osobowych.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty realizujące zadania na rzecz Administratora w zakresie obsługi technicznej i serwisowej IT,  podmioty świadczące usługi hostingowe, doradcze, w tym kancelaria prawna, oraz operator pocztowy w zakresie niezbędnym do doręczenia korespondencji. Dane mogą zostać również udostępnione organom lub podmiotom uprawnionym do pozyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania, oraz instytucjom państwowym, gdy wystąpią z takim żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

V. Okres przechowywania danych osobowych.

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne, lub ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać usunięte po upływie określonego dla danej kategorii dokumentacji okresu przechowywania, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy.

W przypadku danych przetwarzanych w oparciu o Pani/Pana zgodę, dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia przez Panią/Pana zgody, jednak nie dłużej, aniżeli wynika to z powołanych wyżej przepisów prawa.

VI. Prawa osób, których dane dotyczą.

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:

 1. dostępu do treści swoich danych osobowych, oraz otrzymania ich kopii;
 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. usunięcia swoich danych osobowych w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa;
 5. przenoszenia swoich danych osobowych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit a lub art. 9 ust. a RODO, lub na podstawie umowy, w myśl art. 6 ust. 1 lit. b. RODO, oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, w przypadku przetwarzania danych opartego na art. 6 ust. 1 lit e RODO.
 7. w zakresie w jakim przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o zgodę, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

VII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres siedziby: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

VIII. Informacja o wymogu podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem:

  a. Ustawowym;

  b. Umownym/warunkiem zawarcia umowy;

  c. Realizowanym w interesie publicznym; do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.

 2. W przypadku, gdy będzie istniał:

  a. obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować brakiem możliwości realizacji celu, lub konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.

  b. interes publiczny, związany z realizacją przez Administratora działań podejmowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, Pani/Pana odmowa podania danych może utrudnić realizację tego celu, co może powodować określone dla Pani/Pana konsekwencje m.in. związane z ograniczeniami lub zakazami.

 3. W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.

Pani/Pana dane osobowe nie będą stanowiły podstawy do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym opartego na profilowaniu.

X. Przekazywanie danych do Państw trzecich/organizacji międzynarodowych.

Administrator nie planuje przekazywania danych osobowych odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Scroll to Top
Skip to content