Ochrona BIO

„Prowadzenie działań informacyjno - edukacyjnych pod nazwą „Ochrona BIO w Mieście Opolu” - bioróżnorodność Opolszczyzny wzdłuż pasa Odry”. Okres realizacji projektu: 2019 – 2021

Nazwa projektu:

„Prowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych pod nazwą „Ochrona BIO w Mieście Opolu” – bioróżnorodność Opolszczyzny wzdłuż pasa Odry”

Opis projektu:

Miasto Opole poprzez Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr 1 wraz z partnerem projektu, którym jest Gmina Dąbrowa, zrealizuje kampanie informacyjno – edukacyjne, dotyczące ochrony różnorodności biologicznej, poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych zlokalizowanych w Mieście Opolu m.in. na obszarze Odry i terenu zielonego wokół Odry. Kampanie będą komplementarne do kampanii ogólnopolskich, a wpisywać się w nie będzie szereg powiązanych ze sobą działań informacyjno – edukacyjnych w zakresie ochrony bioróżnorodności, ze szczególnym zwróceniem uwagi na ochronę różnorodności biologicznej wzdłuż pasa Odry. Prowadzone przez Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Opolu formy edukacyjne służyć będą rozpowszechnieniu wiedzy na temat bioróżnorodności fauny i flory wzdłuż pasa Odry. W ramach kampanii wykorzystane zostaną różnorodne formy przekazu m.in.: warsztaty, festyn, konkursy, innowacja pedagogiczna, wyjazdy do parków krajobrazowych Opolszczyzny, konferencje, lekcje pokazowe i spotkania z mieszkańcami miasta, działania artystyczne oraz gra interaktywna. Kluczowymi produktami realizacji projektu będą: przeprowadzenie kampanii edukacyjno – informacyjnych oraz przekazanie kompleksowej wiedzy na temat ochrony różnorodności biologicznej. Biorąc pod uwagę dogodne usytuowanie szkoły (Zaodrze), w pobliżu Odry oraz terenów zielonych Opola takich jak wyspy Bolko i Pasieka, działania realizowane będą z wykorzystaniem tej lokalizacji. Z uwagi na edukacyjny profil realizującego działania ukierunkowane są na zaangażowanie jak największej liczby odbiorców, przede wszystkim uczniów szkół podstawowych z Miasta Opola oraz Gminy Dąbrowa oraz uczniów szkół średnich z Miasta Opola, ich rodziców oraz mieszkańców miasta. Projekt kierowany jest do trzech grup wiekowych: dzieci, młodzieży i dorosłych, a jego zasięg jest ponadlokalny.

Okres realizacji projektu: 2019 – 2021

Całkowite koszty projektu: 818 333,03 zł

Wnioskowana kwota wsparcia: 695 853,03 (85%)

Oś priorytetowa V: Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego

Działanie 5.1. Ochrona różnorodności biologicznej

Umowa o dofinansowanie nr: RPOP.05.01.00-16-0008/18-00

Scroll to Top
Skip to content