Dokumenty

Dokumenty wewnątrzszkolne

Statut

Program wychowawczo-profilaktyczny

Regulaminy

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw

Deklaracje, oświadczenia, podania, wnioski, zgody

Dokumenty Rady Rodziców

Dokumenty ZFŚS

Terminarz ZFŚS

Określenie dokumentu
Termin dostarczenia

Oświadczenie o wysokości dochodów za ubiegły rok rozliczeniowy (Załącznik 1 i 2)

Do 31 maja każdego roku

Oświadczenie ucznia/studenta         

Do 31 maja każdego roku

Wniosek o dofinansowanie do wypoczynku pracowników i emerytów

Do 31 maja każdego roku

Wniosek o dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży

Do 31 maja każdego roku

Wniosek o bezzwrotną pomoc finansową z tytułu zwiększonych wydatków związanych z okresem zimowym

Do 15 listopada każdego roku

Wniosek o przyznanie pożyczki mieszkaniowej ze środków ZFŚS (ZFM)

Po spłaceniu poprzedniej pożyczki

Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej

Wg potrzeb do 30 każdego miesiąca

Wniosek o bezzwrotną zapomogę finansową dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub dotkniętych wypadkami losowymi

Wg potrzeb do 30 każdego miesiąca

Dokumenty należy dostarczyć do sekretariatu bądź księgowości PLO I w Opolu
Scroll to Top
Skip to content