Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności - PLO I w Opolu

 • Wstęp

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I im. Mikołaja Kopernika w Opolu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.lo1.opole.pl

 • Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2023-10-04

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-10-20

 • Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2023-10-23

Ostatnia aktualizacja deklaracji: 2023-10-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 • Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 • Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest sekretariat@lo1.opole.pl  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77/ 474 29 44. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 • Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich jest dostępna pod adresem: https://www.rpo.gov.pl

 • Dostępność architektoniczna

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I im. Mikołaja Kopernika w Opolu ul. Licealna 3; 45-714 Opole

 • Charakterystyka budynku i otoczenia

Budynek składa się z 4 kondygnacji (piwnica, parter, 1 i 2 piętro) i na każdym poziomie znajduje się korytarz wolny od barier poziomych oraz pionowych.

Do budynku prowadzą trzy wejścia:

 • boczne od strony dziedzińca (od ul. Licealnej),
 • główne (od ul. Licealnej) – to wejście przeznaczone jest dla gości,
 • od parkingu (od ul. Spychalskiego).

Do wszystkich wejść prowadzą schody. Do budynku od strony parkingu, tj. od ul. Spychalskiego, prowadzi wejście wyposażone w podjazd dla osób na wózkach inwalidzkich. Jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy liceum.

Przy bocznym wejściu do szkoły, tj; od ul. Licealnej, na parterze budynku znajduje się platforma dla osób niepełnosprawnych, umożliwiająca wjazd na pierwszą i drugą kondygnację. Wejście wyposażone jest w automatycznie otwierające się drzwi.

 • Opis wnętrza budynku:

Dla osób na wózkach dostępny jest cały budynek. Aby dostać się na 1 i 2 piętro można skorzystać
z windy. Korytarze płaskie.

 • Łazienki w budynku:

Na parterze, pierwszym oraz drugim piętrze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

 • Procedury/pomoc w budynku:

Dostęp do pomieszczeń na parterze nie wymaga pomocy osób trzecich. Na parterze przy sekretariacie głównym, na ścianie, znajduje się tablica informacyjna na temat rozkładu pomieszczeń administracyjnych w budynku szkoły. Sekretariaty, pokoje dyrektorów i pokój nauczycielski znajdują się na parterze.

 • Dodatkowe dostosowanie budynku:

W windzie znajduje się przycisk, którym można zasygnalizować potrzebę pomocy na miejscu. Podany jest nr tel. do serwisu zewnętrznego windy.

 • Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami:

Na parkingu nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 • Dojazd do budynku:

Do miejsca można się dostać transportem publicznym bądź samochodem osobowym.

 • Wstęp dla psa asystującego:

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 • Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line:

Brak jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego w szkole.

 • Aplikacje mobilne

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I nie udostępnia aplikacji mobilnych.

Scroll to Top
Skip to content